Szwedzki - Szybki start 1.1

Aplikacja "Szwedzki - Szybki start" jest integraln? cz ci? ksi ki "Szwedzki - Szybki start". Do poprawnego dzi*ania wymagane jest posiadanie w/w ksi ki.Publikacja sk?ada si? z podr?cznika zawieraj?cego prezentacj? 40 praktycznych tematów, w ...

Szwedzki - Szybki start 1.1

Aplikacja "Szwedzki - Szybki start" jest integraln? cz ci? ksi ki "Szwedzki - Szybki start". Do poprawnego dzi*ania wymagane jest posiadanie w/w ksi ki.

Publikacja sk?ada si? z podr?cznika zawieraj?cego prezentacj? 40 praktycznych tematów, w postaci dialogów, s?ownictwa, wyr*e? oraz zestawów ?wicze?, audiokursu w formacie MP3 na p?ycie CD-ROM, oraz aplikacji do ods?uchiwania nagr* z ksi ki na iPhone™a i iPoda.

Tre publikacji podzielona zost*a na 40 rozdzi*ów. K*dy rozdzi* zawiera dialog lub tekst, s?ówka do zapami?tania i liczne ?wiczenia. W aplikacji na iPhone'a dost?pne s? dodatkowo t?umaczenia dialogów i tekstów na j?zyk polski. Kurs prezentuje ok. 1500 podstawowych s?ów i wyr*e? oraz 400 zd*, niezb?dnych w codziennej komunikacji na podstawowe tematy. Przy k*dym rozdziale ksi ki wydrukowano kody obrazkowe, umo?liwiaj?ce s?uchanie nagr* tekstów z ksi ki przy pomocy darmowej aplikacji na iPhone™a.

-------------

"Szwedzki - Szybki start" is an application forming an integral part of a book of the same title. To use the application it is necessary to have the book.

The publication consists of a textbook that covers 40 everyday subjects and includes dialogues, vocabulary lists, exercises, MP3 audiocourse on a CD-ROM, and an iPhone and iPod application that allows to listen to the recordings from the book.

The publication is divided into 40 chapters. Each chapter contains a dialogue or a text, a list of vocabulary to learn and a set of exercises. The iPhone/iPod application also includes translations of the dialogues and texts into Polish. The course presents about 1,500 basic words and expressions, as well as 400 sentences that are essential for everyday communication. Each chapter of the book contains a special QR code that allows to listen to the recordings from the book with the free application for iPhone/iPod.

   Top Software

New Software

Top Search

Latest Reviews